tisdag 7 april 2015

We need carbohydrates to function aswell!

Carbs are inportante to!

I den här världen som vi lever i där ens yttre döms dag ut och dag in poppar det konstant upp olika typer av nya metoder för att gå ned i vikt, se yngre ut eller vilket annat ideal man nu vill förändra sin kropp till. Vissa kurer kan såklart vara hälsosam
ma och trovärdiga medans andra inte funkar för alla eller till och med kan vara dåliga för kroppen din.

Som en negativ sidoeffekt av alla de bantningskurer där kolhydrater utesluts har själva kolhydraterna fått ett oerhört dåligt rykte. Ett så pass dåligt ryckte att till och med yngre barn vet att "för att gå ned i vikt ska man äta protein och inte kolhydrater." Detta är inte 100% sanning! 

Vad är kolhydrater?

Det finns olika sorters kolhydrater, snabba och långsam men det som de har gemensamt är att när de kommer in i din kropp bryts de ned till glukos som sedan omvandlas till den energi som din kropps celler och hjärna behöver.

Varför ska man äta kolhydrater?

1. Mätt längre och mindre sötsug
Kroppen tar upp långsamma kolhydrater under längre tid vilket gör att vi känner oss mätta längre. Dessutom gör detta att vi får en jämnare blodsocker nivå och håller ned vårat sötsug.

2. Energi
För att kunna tänka klart och orka träna ordentligt behöver kroppen en lagom mängd med glukos.

3. En viktig källa för B-vitamin
Många olika kolhydrater innehåller B-vitaminer. Detta är toppen för alla som vill ha tåligare naglar och få ett vackert långt hår! Men dessutom är B-vitamin bra för kroppen celldelning och andra funktioner.

4. Magen blir plattare
Kolhydrater består av fibrer som håller igång våra tarmar och gör oss mindre uppblåsta eller svullna.

5. Bättre sömn och gladare
Vissa produkter så som havregryn, spannmål och bönor innehåller ämnet trypofan som vår kropp inte tillverkar själv. Trypofan är viktigt i produktionen av serotonin som ger oss känslor av välbehag och mer gör oss mer avslappnade.

Så vilka slutsatser kan man nu dra av detta? Ja kolhydrater består av mer energi än annan föda därav bör vi inte äta för mycket om vi vill minska våra bilringar. Men de har fortfarande så många viktiga egenskaper som vi inte får bortse ifrån.

Mina favorit kolhydrater till frukost är scones och proteinpankakor/våfflor. Så får jag en bra start på dagen!

Mitt tips för viktnedgång: Minska portionerna men glöm inte bort de viktiga kolhydraterna.

//In this world we live in where you are judged day in and day out one your apperance, there constantly all kinds of new methods to lose weight or how to look younger. Some methods may of course be healthy and credible while others do not work for everyone, or even can be bad for your body.

As a negative side effect of all those diets where carbs are excluded the carbohydrates themselves have gained an extremely bad reputation. A so badly repurtation that even young children know that "to lose weight you should eat protein and no carbs." This is not 100% truth!

What are carbohydrates?

There are different types of carbohydrates, fast and slow, but what they have in common is that when they get into your body are broken down into glucose which is then converted to the energy that your body's cells and brain need.

Why should you eat carbohydrates?

1. Measured longer and less sweet cravings
The body takes up carbs for longer period of time which means we feel full longer. Furthermore, this means that we get a more even blood sugar level and hold our sweet cravings away.

2. Energy
In order to think clearly and to properly train your body needs an adequate amount of glucose.

3. An important source of B vitamins
Many different carbohydrates contain B vitamins. This is great for anyone who wants more durable nails and get a beautiful long hair! But in addition, B vitamins good for the body cell division and other functions.

4. The stomach gets flatter
Carbohydrates are made up of fibers that keeps our intestines and makes us less bloated or swollen.

5. Better sleep and happier
Some products such as oatmeal, cereal and beans containing the substance trypofan that our body does not manufacture itself. Trypofan is important in the production of serotonin, which gives us feelings of pleasure and more makes us more relaxed.

So what conclusions can we draw from this? Yes carbohydrates consist of more energy than other foods hence we should not eat too much if we want to reduce our love handles. But they still have so many important characteristics which we must not ignore.

My tip for weight loss: Reduce portions but do not forget the important carbohydrates.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar